De pesterijen van GroenLinks

IMG_0004Al een aantal weken wordt er onderhandeld over een nieuwe coalitie. De gesprekken worden gevoerd door GroenLinks,VVD,CDA en D66. Partijen die allen mee willen regeren, maar op veel vlakken uit elkaar staan. Een partij die erg veel verschilt van de rest is GroenLinks. Deze partij wilt hervormingen doorvoeren die naar hun mening nodig zijn voor het milieu, maar stiekem pesterijen zijn voor de burgers.

Wat zijn deze pesterijen dan? Om te beginnen wilt GroenLinks een kilometerheffing invoeren, wat de zoveelste pesterij is voor de autorijder. Dat de auto de melkkoe is van de overheid was al jaren duidelijk, maar GroenLinks wilt hier nog een stap verder ingaan. Daarnaast wilt GroenLinks ook een vleestax gebruiken, waardoor er 21% btw over vlees betaald zal moeten worden. Hiermee pakt GroenLinks niet de groot vervuiler aan, nee ze pakken de burger aan. Leven zoals je wilt? Niet als het aan GroenLinks ligt.

Ook lokale partijen hebben gewaarschuwd voor GroenLinks. Partijen als VVD en CDA, waarvan verwacht wordt negatiever te zijn over GroenLinks hebben hun beklag gedaan. Maar D66 een partij die milieutechnisch dichterbij GroenLinks ligt heeft ook zijn zorgen uitgesproken. Lokale leden hebben gezegd, dat de plannen mooi lijken, maar uitkomen als pesterijen. Naar mijn mening de mooiste quote om dit te benadrukken kwam van een lokale D66’er uit Nijmegen. De quote luidt : ‘Het liefst zouden ze ons nog inkomensafhankelijk laten poepen’.

Naast burger pesten heeft GroenLinks nog andere ideeën die eerder schadelijk zijn dan positief. Het sluiten van de kolencentrales in Nederland is daar een mooi voorbeeld van. De vraag binnen deze sector is nog steeds hoog, dus als Nederland twee schone kolencentrales hier sluit, zullen der twee vieze in Polen opengaan. Rutte gaf dit ook aan en hij heeft hier volkomen gelijk in.

De plannen van GroenLinks die tot nu toe besproken zijn vallen zowel negatief uit voor de burger als voor bedrijven. Lokale partijen hebben gewaarschuwd, prominente VVD’ers hebben gewaarschuwd en vandaag heeft ook CDA uitgesproken niet zo ver te willen gaan als GroenLinks. Al met al lijkt deze formatie door de pesterijen niet te lukken. Er is derhalve wel een andere oplossing. Een betrouwbare bestuurders partij met hart voor het milieu. De CU heet deze partij en willen we een goed kabinet, dan zal hier een kabinet mee gevormd moeten worden. Een kabinet van D66,VVD,CDA en CU betekent namelijk geen pesterijen voor de burger en goed voor Nederland.

Hoe D66 de keuzevrijheid beperkte

IMG_0001.JPG

Laatst is in de kamer een motie aangenomen, wat er voor zorgt dat iedere Nederlander automatisch donor wordt. Ondanks dat deze wet nog door de Eerste Kamer moet heeft dit in Nederland voor veel opschudding gezorgd. Is dat terecht? Ja dat is terecht want de politiek zou geen zeggenschap mogen hebben over iemand zijn lichaam.

Het eerste direct probleem is al dat de klassieke grondrechten worden geschonden. En laten dit nou grondrechten zijn waar de politiek zich aan moet houden maar zich niet mee mag bemoeien. Een goed voorbeeld is dat er gelovige groeperingen zijn die absoluut geen donor willen worden, omdat hun lichaam in tact moet zijn voor het hiernamaals.Hiermee zou dus de vrijheid van godsdienst geschonden worden.

Een tweede recht die geschonden wordt is dat de regering niet over je lichaam mag beslissen. Dit is opgenomen in de grondwet en wordt dus geschonden. De regering neemt namelijk een beslissing dat je als je niks aangeeft donor bent. Hiermee neemt de regering dus wel een beslissing over je lichaam wat dus grondwettelijk niet toelaatbaar is. Hiermee heeft D66 en de partijen die hen steunde dus al twee grondrechten geschonden.

En wat mij persoonlijk wel het meeste ergert aan deze aangenomen van D66 is dat er minder vrijheid is. Ik geloof heilig in het liberalisme en dat iedereen als individu zijn of haar keuzes mag maken. En als echte liberaal zijn mijn keuzes nu beperkter geworden. Normaal was er nog een keuze dat ik niet hoefde te beslissen tussen ja en nee. Maar door deze aangenomen wet vervalt die keuze, dus een vrijheid vervalt.

Ondanks al deze kritiekpunten zijn er ook positieve voordelen aan deze wet. Namelijk dat mensen nu moeten nadenken of ze wel of te niet donor willen worden en het grijze gebied tussen ja en nee verdwijnt. Een ander positief punt is dat mensen die een orgaan nodig hebben door deze wet eerder een orgaan zouden krijgen (in ieder geval dat meldt D66).Dat deze wet dus uitkomst biedt voor de lange wachtlijsten lijkt dus een feit.

Desondanks is dit niet geheel waar want er is onderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat na het aannemen van de wet veel mensen zich hebben geregistreerd onder ‘Nee’ en dat de mensen die geregistreerd stonden als ‘Ja’ dit hebben omgezet naar ‘Nee’. Hierdoor is een beeld geschetst dat er positieve uitwerking zou zijn, maar dit klopt niet volledig. D66 en de andere voorstanders hebben niet goed onderzocht wat de uitkomsten zouden zijn van zo iets ingrijpends als de donorwet en worden daar nu voor op de vingers getikt.

Concluderend heeft de nieuwe aangenomen wet dus ook zijn voordelen, maar worden wel grondrechten geschonden en wordt het land minder liberaal gemaakt. De grondwet geschreven door de liberaal Thorbecke hoort de burger te beschermen tegen de overheid en blijkbaar heeft D66 hier geen boodschap aan. D66 schendt grondrechten van de burger en maakt het land minder liberaal. D66 beslist voor mij en voor de rest van Nederland er dat is schandalig!

Ruben Schoeman

Waarom we homoseksuelen en christelijke vluchtelingen juist niet in een aparte opvang moeten stoppen!

34638291

Vandaag is de motie van D66 aangenomen, die er voor zorgt dat homosexuele en christelijke vluchtelingen in een aparte opvang komen. Hiermee zegt D66 te zorgen voor een veilige haven voor deze vluchtelingen. Hier heeft D66 een punt mee want, de situaties in de AZC’s waren voor sommige vluchtelingen inderdaad beroerd. Maar met deze motie creëren we wel onderscheid tussen de vluchtelingen wat, absoluut niet mag gebeuren!

Dit zou ten eerste al niet mogen omdat, hiermee verschillende grondwetten worden aangetast van de Nederlandse staat. Mensen die naar Nederland komen moeten zich aanpassen aan de Nederlandse samenleving dus moeten ze accepteren dat mensen een andere religie hebben of vallen op hetzelfde geslacht. Het is door de Nederlandse samenleving volledig geaccepteerd dat mensen dit mogen dus, zouden vluchtelingen dit ook moeten accepteren. Door het scheiden van AZC’s met deze motie zorgt D66 en de partijen die hiermee akkoord gingen voor een splitsing en het zo niet accepteren van de medemens.                                                                                                                                                       Ook zorgt de D66 hiermee dat grondwet artikel 1 geschonden wordt namelijk: ‘’ Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’’ Door het invoeren van deze motie zou de Nederlandse staat moeten gaan uitzoeken wie homoseksueel en christen is zodat deze in een aparte AZC kunnen. Hierdoor wordt dus ook gezorgd voor discriminatie omdat, er dan gezorgd wordt dan homoseksuelen en christenen apart gezet worden in een ander soort AZC. Wat direct zorgt voor discriminatie.                                                                                                                                        Daarnaast is het ook erg belangrijk voor de vluchtelingen om mensen met andere gedachtes te accepteren. Het kan zo zijn dat in het Midden-Oosten en dergelijken christenen en homoseksuelen niet of nauwelijks geaccepteerd worden in de samenleving maar, in Nederland worden deze mensen wel geaccepteerd. Dus als mensen naar Nederland komen dienen ze dit te respecteren en fatsoenlijk om te gaan met christenen en homoseksuelen. Door in een AZC al goed om te gaan met mensen met andere ideeën en dergelijken is de kans ook groter dat als een vluchteling mag blijven, deze zich goed aanpast aan de Nederlandse samenleving.                                                                                                Toch zal het als de AZC’s niet gescheiden worden nog gebeuren dat homoseksuelen en christenen gepest zullen worden. Als dit gebeurd moet de Nederlandse Staat hier hard tegen op treden! Zoals staatssecretaris Dijkhoff al zei:’’Het signaal moet zijn dat als je je hier misdraagt je je asielkansen ernstig in gevaar brengt en er eigenlijk geen plek voor je is.” Als men hier dus naar toe komt en het niet kan accepteren dat mensen anders denken dan hen moet de Nederlandse Staat dit inderdaad na komen. Dan is er gewoon kort weg geen plek voor die gene binnen de Nederlandse samenleving!

Discriminatie binnen AZC’S is een groot probleem die wij als Nederland goed moeten aanpakken. Er zijn tallozen ”oplossingen” voor dit probleem maar, door mensen vanaf het begin af aan duidelijk te maken wat, de normen en waarden in de Nederlandse samenleving zijn is het al duidelijk. Als iemand dit niet kan/wil accepteren is voor deze persoon kortweg geen plaats binnen de Nederlandse samenleving. D66 zorgt wel voor de veiligheid maar niet voor de acceptatie van christelijke en homoseksuelen vluchtelingen waardoor, deze altijd achtergesteld blijven bij de andere vluchtelingen. Daarom ben ik van mening dat AZC’s niet gescheiden moeten worden!

Ruben Schoeman

 

 

Waarom het logisch is als je in de bijstand zit om een tegenprestatie te leveren.

 

bijstand

Nederland heeft een uitgebreid zorgsysteem met toeslagen,uitkeringen en veel andere dingen die er voor zorgen dat als je in een zwaardere tijd zit een vangnet hebt. Om er voor te zorgen dat dit vangnet geen hangnet wordt kunnen sommige gemeentes je verplichten als je in de bijstand zit om vrijwilligerswerk te doen. Zo heb je nog inbreng volgens deze gemeentes in de samenleving en geef je wat terug voor het geld wat je ontvangt. En hier ben ik het volledig mee eens!

Ten eerste zorg je dat je nog actief blijft in de samenleving en je als individu nog steeds kan ontwikkelen. Je houdt sociale contacten en blijft jezelf ontwikkelen. Door actief te blijven in de samenleving raak je ook niet in de vergetelheid en zorg je ook voor een positiever beeld bij de mensen. Als je namelijk een sollicitatiegesprek hebt bij een bedrijf en deze vragen, wat heb jij de afgelopen tijd gedaan? Kan deze vraag beantwoord worden met dat je vrijwilligerswerk hebt gedaan en zo iets hebt bijgedragen binnen de samenleving. Dit komt al een stuk actiever over dan vertellen dat je eigenlijk de gehele tijd thuis hebt gezeten en sollicitaties hebt verstuurd.

Ten tweede geeft het ook een soort solidariteitsgevoel aan de mensen die belasting afdragen waardoor je de bijstand kan ontvangen. Door vrijwilligerswerk te verrichten geef je iets terug aan de mensen die dit bekostigen voor je. Hierdoor zullen deze mensen ook minder moeite hebben met geld afstaan voor de bijstand aangezien, er iets goeds voor wordt terug gedaan. Dit zorgt er ook voor dat er minder denigrerend wordt neergekeken op mensen in de bijstand omdat deze dankzij, vrijwilligerswerk een steentje hebben bijdragen binnen de samenleving.

Wel moeten er ook afspraken worden gemaakt over hoelang iemand per week aan vrijwilligerswerk moet doen. Naar mijn mening moet dit vast worden gesteld op 12 uur zodat er genoeg tijd overblijft om te solliciteren. Het is namelijk belangrijk dat mensen zo snel mogelijk weer een echte baan krijgen en dit moet niet onderdrukt worden doordat, ze 36 uur aan vrijwilligerswerk moeten doen.

Ook moet het niet de bedoeling zijn dat de mensen die aan vrijwilligerswerk doen de plek innemen van betaalde banen. Hiermee wordt juist gezorgd voor meer werkeloosheid wat absoluut niet de bedoeling is. Het moet erg duidelijk zijn dat het werk wat ze verrichten geen betaald werk in de weg staat en dan pas mogen ze worden ingezet op die plek.

 

Al met al zou het erg goed zijn als mensen die in de bijstand zitten (niet te verwarren met de WW) aan vrijwilligerswerk doen. Je blijft jezelf ontwikkelen en geeft een solidariteitsgevoel aan mensen die belasting afdragen voor de bijstand. Ook komt het positiever over bij een sollicitatiegesprek dat je nog bij hebt gedragen aan de samenleving. Als dan de regels worden nageleefd van max 12 uur per week aan vrijwilligerswerk en dat het niet de plek in neemt van betaald werk moet dit idee prima uitvoerbaar zijn.

Ruben Schoeman

 

Waarom zijn multinationals belangrijk voor Afrika?

Shell Logo

Landen in Afrika staan niet bekend om hun goede economie, wel staan ze bekend om de erg hoge corruptie en stammen die tegen elkaar vechten waardoor, er eigenlijk nooit rust is binnen deze landen. Toch zorgen multinationals zoals, Shell er voor dat mensen in dit continent een beetje zicht hebben op een toekomst door werk en geld te verschaffen. Hierdoor zorgen deze multinationals er voor dat landen in Afrika erg veel belangen hebben dat deze bedrijven in hun landen zitten.

Ten eerste zorgen deze bedrijven voor werkgelegenheid in het land. Een bedrijf als Shell heeft in Nigeria bijvoorbeeld 30 tot 40 000 duizend werknemers of die in dienst zijn van Shell  waardoor het 1 van de grootste werkverschaffers in dit land is. Mensen kunnen dankzij Shell dus een toekomst proberen op te bouwen en hebben de zekerheid van werk. Hierdoor gaat meteen het proces in gang voor een betere economie waardoor, het land ook meteen een stuk welvarender wordt.

Doordat deze mensen werk hebben en hierdoor geld ontvangen kunnen ze dit steken in hun gezin en dus ook in de markt. Hierdoor wordt het probleem van honger tegen gegaan wat er erg veel is maar, wordt er ook meteen voor gezorgd dat in de markt geïnvesteerd wordt waardoor, de vraag groter wordt en het aanbod ook zal stijgen. Door dit proces wordt meteen gezorgd dat er werk vrij komt en steeds meer mensen aan het werk kunnen.

Ten tweede zorgen deze multinationals meteen voor betere scholing. Deze bedrijven zorgen namelijk voor een opleiding en cursussen voor de medewerkers daar zodat, meteen het opleidingsniveau van het land omhoog gaat. Hiermee wordt meteen gezorgd dat problemen als analfabetisme tegen wordt gegaan. Het onderwijs niveau in dit land zal ook meteen omhoog gaan waarmee, het land van dien weer een stuk welvarender wordt.

Ook doordat mensen hun kinderen nu naar school kunnen laten gaan omdat er genoeg geld verdient waardoor, ze niet op een boerderij moeten werken wordt, gezorgd voor een hoger opleidingsniveau. Dus zorgen de multinationals naast betere kansen voor de volwassen meteen voor een betere toekomst van de kinderen. Hierdoor zorgen ze voor een goede en welvarende toekomst voor het land van dien.

Ten derde dragen deze multinationals ook zelf geld af aan de regering in dat land.Ondanks dat deze regeringen vaak corrupt zijn en veel geld zelf houden zorgen ze toch een beetje voor een betere economie. Ze zorgen bijvoorbeeld door al het geld wat er in geïnvesteerd wordt, dat de inflatie omlaag gaat waardoor,producten goedkoper worden en mensen dus minder last van honger hebben en kunnen investeren in de markt.

De heer Frits Bolkestein die zelf voor Shell in Afrika heeft gewerkt en eigen ervaring daar heeft opgedaan heeft het ook al een keer genoemd in zijn boek ”Cassandra tegen wil en dank” dat, multinationals meer betekenen voor Afrika dan de westerse-landen. En naar mijn mening heeft hij hier volkomen gelijk in. Westerse landen steken geld in een bodemloze put van corruptie terwijl, het de multinationals lukt om te zorgen dat mensen daar geld en werk krijgen.

Ruben Schoeman

 

 

Wat gaat er gebeuren in 2016?

2016

Het is 31 december en over een paar uur is het alweer 2016! Maar wat gaat er allemaal gebeuren in 2016 en is dit positief voor ons als maatschappij? Één ding is zeker er komen grote evenementen aan zoals: de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de Nederlandse verkiezingen voor de 2de kamer.

Laten we als eerste stilstaan bij de presidentsverkiezingen in Amerika waar nu al volop campagne voor wordt gemaakt. Hoewel de verkiezingen er nog niet zijn en iedereen nog volop in de race is om als kandidaat gekozen te worden voor, of de republikeinen of de democraten zijn, de twee kandidaten eigenlijk al bekend.Bij de republikeinen is namelijk de populairste kandidaat Donald Trump die graag roept hoeveel geld hij heeft en aan wat hij wel en niet een hekel heeft. Bij de democraten hebben ze daarentegen Hillary Clinton die erg populair is onder de bevolking en heeft meezitten dat ze al minister en first lady is geweest.

Wie van de twee deze strijd gaat winnen is nog maar zeer de vraag omdat, in Amerika zelfs Bush president kon worden wat eigenlijk genoeg zegt. Bush was namelijk niet de meest intelligente en snuggere president maar werd wel voor 2 termijnen gekozen. Het zou ook goed kunnen dat Amerika deze keer voor Trump kiest wat eigenlijk in het straatje Bush sr en Bush jr kan oftewel een president die veel roept en weinig doet.

Daarom zou het naar mijn mening het beste zijn als Clinton deze strijd van Trump zou winnen. Ondanks dat mijn ideeën vrij weinig overeen komen met de linkse ideeën van Clinton zou ik toch op der stemmen. En dat is alleen al omdat naar mijn mening Trump totaal ongeschikt is als president van een land. Deze man roept namelijk van alles zonder dit te onderbouwen waardoor het lozen worden zijn. Daarnaast roept hij erg graag hoe rijk hij is maar niet hoe dat komt. Trump is namelijk rijk door zijn vader omdat deze integendeel tot Trump succesvol was economisch gezien. Trump zelf is namelijk niet erg goed met geld en is al een aantal keer met zijn bedrijven failliet gegaan.

Maar naast de grote verkiezingen in Amerika zijn er ook nog de verkiezingen in ons eigen Nederland. Namelijk als dit kabinet het volhoudt kunnen we in de herfst van 2016 weer naar de stembus om te stemmen v0or de 2de kamerverkiezingen. Het is dan wel de vraag wie wordt de grootste partij?

Zoals het er nu naar uitziet is de PVV in Nederland de grootste partij met 39 zetels en daarna, komen VVD en CDA met beide 20 zetels als de grootste. Hoelang dit nog zal blijven is nog maar de vraag omdat, de PVV vooral stemmen krijgt vanwege de waan van de dag. Namelijk toen het vluchtelingenprobleem opkwam steeg de PVV maar toen deze discussie afzakte ging de PVV ook naar beneden in de peiling.

Persoonlijk denk ik dat de PVV als de situatie weer afzwakt zal dalen waardoor, het een gevecht zal worden tussen VVD,CDA en PVV hierdoor, valt al te concluderen dat het een voornamelijk rechtskabinet zal worden. Ook denk ik dat het een erg groot kabinet gaat worden waar meer dan 3 partijen inzitten aangezien de zetels zo verdeeld zijn dat er geen uitschieters zijn (op de PVV nu na).

Zelf hoop ik in dit geval dat de VVD en het CDA de grootste worden aangezien ik eigenlijk hetzelfde probleem met de PVV heb als ik met Donald Trump heb. Ze roepen beide dingen maar kunnen dit niet onderbouwen met argumenten.Hierdoor zou naar mijn mening VVD en CDA veel beter passen als grootste partijen van dit land aangezien hun standpunten onderbouwd worden en ze deze netjes verkondingen. Daarnaast kan ik mij beter identificeren qua normen en waarden met de VVD en CDA dan met de PVV.

Het is nog maar de vraag hoe dit allemaal in 2016 gaat uitpakken maar, één ding weet ik wel zeker en dat is dat ik u als lezer een gelukkig en gezond nieuw jaar wens!

Ruben Schoeman

Waarom is het financieel misgegaan met de Europese Unie en valt dit nog te redden?

Vlag-Europese-Unie-480x292

Het begon als een mooi verhaal namelijk met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, die werd opgericht door Nederland,België,Italië, West-Duitsland en Frankrijk. Het werd steeds succesvoller en naams-veranderingen volgden tot het uiteindelijk de Europese Unie werd. Maar waar is het zo misgegaan financieel gezien met de EU?

Dit omdat veel landen binnen de Europese Unie de euro gebruiken en worden daardoor afhankelijk van elkaar. Hierdoor veranderde economieën van landen in een collectief om de euro hoog te houden. En vanaf dit moment vergaten mensen dat een collectief met veel verschillende individuen inhoudt dat als daar 1 individu financieel in nood raakt de andere dus voor dit individu moeten opkomen. Hierdoor krijg je het linkse systeem van even hard lopen als de sloomste wat zijn positieve voordelen heeft maar vooral nadelig kan uitpakken.

En dit viel uiteindelijk nadelig uit namelijk, toen de eurocrisis in 2009 uitbrak en Griekenland hun schulden niet meer kon afbetalen. Hierdoor moesten veel Europese landen geld afdragen om maar te zorgen dat de sloomste van de groep toch een beetje mee kwam. Hiermee kwam eigenlijk het grootste probleem van de EU naar boven namelijk, te veel landen met een zwakke economie waardoor een eurocrisis altijd om de hoek kijkt.

Toch was/is het idee van de Europe Unie op financieel gebied naar mijn mening een goed idee maar dat valt alleen te bereiken met landen met een sterke economie, die goed toezicht houden op de landen met een minder sterke economie. In Europa moeten we namelijk zorgen voor veel sterke individuen die goed en sterk op zich zelf staan waardoor het collectief ook begint te draaien.

Namelijk met een grote goedwerkende Europese Unie kunnen wij goed concurreren met ander economieën en halen we daar veel geld mee op. En het is makkelijker tussen landen binnen de EU om met elkaar te handelen wat, voor een land als Nederland erg goed uitkomt. Hierdoor krijgt het vrije marktmechanisme meteen een enorme boost omdat er veel geld in de economie gepompt wordt en landen makkelijk tussen elkaar kunnen handelen.

Maar de vraag is dan nog altijd hoe kan het dat de Europese Unie zo geflopt is bij de eurocrisis van 2009? Voor deze oorzaak moeten we kijken naar hoe de Europese Unie groeide en steeds machtiger werd. Steeds meer landen wouden bij de Europese Unie en steeds meer landen werden toegevoegd. Alleen werd vergeten te kijken naar hoe deze economieën draaide en vergat men lange tijd goed te controleren of alles wel liep. Hierdoor en door het als ik val als land wordt ik toch wel opgevangen door de rest was de kans op een eurocrisis erg hoog.

Dat deze eurocrisis dan uiteindelijk begint bij Griekenland is naar mijn mening het gevolg van slechte controle en ongeluk voor Griekenland zelf. Want niet alleen Griekenland heeft in de EU een economie die totaal niet draait maar ook Italië,Portugal en zelfs Frankrijk draaien niet zoals het moet. Als de controle strenger was geweest op financieel misstanden van  landen binnen de EU was de kans op een eurocrisis veel kleiner geweest.

Is de Europese Unie dan nog wel te redden? Zoals de EU er nu voor staat kan niet meer. Landen moeten niet de veiligheid voelen van het vangnet maar, moeten weten dat je niet op een ander moet leunen maar dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen doen en laten. Als landen zich dit realiseren zullen ze actiever worden en het beste uit zich zelf halen. De Europese Unie moet daarnaast toezien dat landen inderdaad actiever worden en financieel gezien geen stommiteiten uithalen. Daarnaast als de economie weer groeit zullen landen financieel weer sterker worden waardoor, de Europese Unie weer sterke individuen krijgt waardoor de EU sterker wordt.

Als dit zou gebeuren moet het nog steeds lukken om een sterke Europese Unie te creëren. Toch zullen de leiders van de EU moeten leren van de gemaakte fouten uit de geschiedenis en moet er sterkere controle komen op landen. Door te zorgen voor een sterkere EU kan er meer gehandeld worden en wordt het vrije marktmechanisme vol op benut.

Ruben Schoeman